برگزاری نخستین نشست اعضای کمیته علمی آموزش و ارتقای سلامت/ تدوین 17 عنوان کتاب درباره آموزش سلامت