نظام مالیاتی برابر فرار مالیاتی دست بسته نیست/مودیان به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کنند