وجود 12 میلیون بیمار روانی در کشور/ تنها 40 هزار تخت روانپزشکی داریم