نباید از ترس مستشرقان، منفعل شویم/ همه جنگ‌های پیامبر دفاعی نبود