روش‌های جدید برای ارزیابی آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر در ورزشکاران