هر حنجره‌ای که جهت اختلاف بین مسلمانان حرف بزند، بلندگوی دشمن است