علمای عربستانی خواستار تشکیل کمیته‌ای مردمی برای پیش گیری از جنایات تروریستی شدند