استان مرکزی عنوان نخست مسابقات فوتبال رومیز کشور را کسب کرد