نیمی از آثار ارسالی به جشنواره مطبوعات غرب کشور متعلق به فعالان رسانه ای لرستان است