- رشد 3.6 درصدی رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش مدیران خودرو