عربستان به عروسک خیمه‌شب‌بازی صهیونیست‌ها و آمریکا تبدیل شده است