استفاده از الکتروفيزيولوژي در درمان پارکينسون، صرع و اعتياد