شاعرانگى در انتزاع ، ره آورد سه استاد آكادميك هنر در بوم