دانشجویان ارزشی با ورود به میدان فرهنگی عرصه را برای عده‌ی سود جو ببندند