ابعاد سیاسی- حقوقی بیانیه لوزان در دانشگاه هنر اصفهان بررسی می‌شود