شب شعر ایستادگی و مقاومت در ایستگاه هفتم «ترانگیزان»