درخشش نماینده قم در انتخابی تیم ملی پومسه دانشجویان