طراحی‌های آمریکایی - صهیونیستی با پول‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس