طائب: در دل نمازی دریایی از درد و رنج فرهنگ مردم بود