هر حنجره‌ای که در جهت اختلاف بین مسلمانان حرف بزند بلندگوی دشمن است