معاون فرمانداردیلم: برپایی چند نمایشگاه در دستور کار قرار دارد