ادامه «خشکسالی و دروغ» در تهران/اضافه شدن یک بازیگر جدید در روزهای آینده