نباید در شورا سیاسی کاری کنیم/طرح‌های خوب برای تقویت شورایاری‌ها را می‌پذیریم