ضرورت توسعه ارائه خدمات آنی به بازنشستگان شهرداری پایتخت