آیا سعودی‌ها می‌خواهند نسخه پرسپولیس و نفت را بیرون از زمین بپیچند؟