امام جمعه گناوه: ورزشکاران این شهرستان برای کشور افتخار آفرین هستند