برپایی کرسی آموزش زبان فارسی و شیعه‌شناسی در دانشگاه پالرمو ایتالیا