اولين دوره رقابت هاي بين المللي CIS دو ستاره انجام مي شود