ديدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بين‌المللي قرآن با رهبر انقلاب