طرح جامع گردشگری مطابق با آداب و سوم منطقه شکل بگیرد