عدم رعایت حق تقدم توسط عابران پیاده / عکس : محمدرضا جنیدی‌فرد