فتح خرمشهر تجلی ایمان بود/ بصیرت سیاسی مردم در انتخابات، نتایج خوبی را رقم خواهد زد