جاده دسترسی برای ۱۲۰۰ خانوار عشایری سپیددشت احداث می شود