میزان توجه دستگاه‌های مختلف به قانون را باید اندازه‌گیری کرد