جلوگیری از دور ریختن مواد غذایی به ضرب زندان و جریمه!