مجوز انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت بانک مرکزی