نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در کاشان آغاز به کار کرد