قاضی دادگستری: جوامع اسلامی آسایش بدون آرامش دارند