کارت‌های شهروندی در پارکومترها قابل استفاده خواهد بود