تجليل از برگزيدگان المپیاد شفاهی زبان فارسی در ارمنستان