دیدار اعضای نشریات دانشجویی با رئیس دانشگاه آزاد بندرعباس