عدم روابط بانکی با اندونزی، تعاملات تجاری را کاهش داد