رهنمودهای رهبری بهترین مسیر برای ما در مذاکرات است/تحت فشار قرار دادن ایران توسط غربی ها ریشه در ایدئ