21000 نفر از کلاس های اوقات فراغت مساجدکردستان بهره مند می شوند