زخمی شدن۵زن درحملات هوایی به استان عمران/ بمباران جدید استان حجه