اعتراف می‌کنم اشتباهاتی داشته‌ام/ دینم را به بسکتبال ادا کردم