گفت و گوی زوج محبوب سینمای ایران در یک ماهنامه سینمایی