دستاوردها و آثار دفاع مقدس برای نسل جوان امروز و آینده باید تبیین شود