ديدار شرکت‌کنندگان مسابقات بين‌المللي قرآن کريم با رهبر معظم انقلاب