شقاقی: میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا در سبک‌های آزاد خواهیم بود